Avís legal


En virtut d’aquestes Condicions Generals, Hotel Games®, marca enregistrada a l'OEPM i gestionada per unit events, en endavant El titular, amb domicili a Arenys de Mar, al carrer Doedes núm. 74-local, informa als usuaris d’aquesta pàgina web, de la qual n’és titular, de les seves condicions d’accés i ús.

L’accés i l’ús de la pàgina web es regiran i estaran subjectes a les següents condicions generals. La utilització de totes les pàgines web del titular implica l’acceptació plena per part de l’usuari de totes les condicions generals d’accés i ús vigents en el moment d’accés de l’usuari. El titular es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes condicions generals.

Tots els continguts de les pàgines web del titular (textos, àudio, vídeo, programari —software—, disseny i signes d’identificació, entre d’altres) estan sotmesos a la normativa en matèria de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts pertanyen al titular o, si s’escau, a tercers. L’accés a les pàgines web del titular no implica cap tipus de cessió, transmissió o renúncia als drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

L’usuari no podrà, en cap cas, modificar o suprimir les dades d’identificació existents del drets del titular o de tercers sobre els continguts. L’usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat a disposició a aquest efecte a les pàgines web del titular o que s’emprin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que aquests no impliquin cap violació dels drets de Propietat Intel·lectual ni suposin cap tipus de dany per a les pàgines web del titular i/o la informació i serveis que s’hi ofereixen.

L’usuari es compromet a utilitzar les informacions i serveis de la pàgina web del titular conformement a la llei, a aquestes condicions generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En particular, l’usuari es compromet a fer un ús correcte i lícit dels serveis i continguts, i a no realitzar les següents activitats:

  • dur a terme actes que siguin contraris als drets de Propietat Intel·lectual i/o Propietat Industrial dels seus titulars legítims;
  • difondre continguts o propaganda de naturalesa racista, xenòfoba, pornogràfica o il·legal, que vulnerin els drets humans o facin apologia del terrorisme;
  • provocar danys als sistemes informàtics del titular, dels seus proveïdors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics o un altre tipus de sistemes físics i lògics que puguin provocar danys als sistemes informàtics, com ara l’enviament de missatges electrònics no sol·licitats de forma continuada;
  • transmetre publicitat o enviar missatges electrònics no sol·licitats o no autoritzats.

El titular no es responsabilitza de qualsevol dany o prejudici al programari —software— o maquinari —hardware— de l’usuari que es derivi de l’accés a les pàgines web del titular o de l’ús d’informació o aplicacions que s’hi continguin.

El titular no garanteix pas la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació o els serveis inclosos a les seves pàgines web, i podrà actualitzar-los, modificar-los o suprimir-los sense avís previ tot respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

El titular no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts inclosos per tercers als enllaços a què es faci referència en aquesta pàgina. L’establiment d’un enllaç no suposa en cap cas l’existència de relacions entre el titular i el propietari de la pàgina Web de l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació dels continguts o serveis que s’hi ofereixen.

El titular es reserva el dret a suspendre l’accés a les pàgines web, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, així com a efectuar les modificacions que cregui oportunes de les pàgines, els serveis o les informacions que s’hi ofereixin. Això també serà aplicable a la presentació o localització d’aquestes pàgines, així com a les Condicions Generals d’Accés i Ús. Tota la informació rebuda a les pàgines web de Jocs interempreses es considerarà cedida al titular a títol gratuït.

Les reclamacions s’adreçaran a la seu social del titular, al carrer Doedes 74-local, Arenys de Mar 08350. El titular indicarà en cada cas quines són les passes que cal seguir.

Totes les qüestions relatives a les pàgines web del titular es regiran per la legislació espanyola i estaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. Les parts renuncien a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.